Doby řízení

Podle nařízení (ES) 561/2006, článku 6 platí:

Článek 6

1.   Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin.

Nejvýše dvakrát za týden může být prodloužena na 10 hodin.

2.   Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a nesmí být překročena maximální týdenní pracovní doba stanovená ve směrnici 2002/15/ES.

3.   Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů.

4.   Denní a týdenní doba řízení zahrnuje celkovou dobu řízení na území Společenství nebo třetí země.

5.   Řidič zaznamená jako „jinou práci“ dobu strávenou podle čl. 4 písm. e) a rovněž dobu řízení vozidla používaného k obchodním účelům, na něž se nevztahuje toto nařízení, a dále zaznamená dobu „pracovní pohotovosti“, definovanou v čl. 15 odst. 3 písm. c) nařízení (EHS) č. 3821/85, od poslední denní nebo týdenní doby odpočinku. Tento zápis provede ručně na záznamový list, výtisk nebo zadá ručně na záznamovém zařízení.

 

„Denní dobou řízení“ je celková doba řízení mezi skončením jedné denní doby odpočinku a začátkem druhé denní doby odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku

 

Uplatnění v praxi – odstavec 1:

V těchto dvou po sobě jdoucích týdnech jsou zcela legálně po sobě čtyři dny s dobou řízení 10h, protože limit se vztahuje na kalendářní týden.

 

Uplatnění v praxi – odstavec 2 a 3:

Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a nesmí být překročena maximální týdenní pracovní doba stanovená ve směrnici 2002/15/ES.

Mějte na paměti, že pokud řidičův pracovní harmonogram nesplývá s kalendářním týdnem, je možné mezi dvě týdenní doby odpočinku nashromáždit 58 hodin řízení a stále splňovat požadavky nařízení. O porušení se jedná pokaždé, kdy týdenní doba řízení během jednoho kalendářního týdne přesáhne 56 hodin.

Dále se hovoří o povinnosti nepřekročit týdenní pracovní dobu stanovenou ve směrnici 2002/15/ES:

Článek 4

Maximální týdenní pracovní doba

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby

a) průměrná týdenní pracovní doba nepřekračovala 48 hodin. Maximální týdenní pracovní dobu je možné prodloužit na 60 hodin, pokud za čtyři měsíce průměr nepřevýší 48 hodin. Ustanovení čl. 6 odst. 1 čtvrtého a pátého pododstavce nařízení (EHS) č. 3820/85 nebo čl. 6 odst. 1 čtvrtého pododstavce dohody AETR mají přednost před touto směrnicí, pokud dotyční řidiči nepřekročí za čtyři měsíce průměrnou pracovní dobu 48 hodin týdně;

b) pracovní doba odpracovaná pro různé zaměstnavatele je součtem pracovních hodin. Zaměstnavatel písemně požádá mobilního pracovníka o soupis hodin odpracovaných pro jiného zaměstnavatele. Mobilní pracovník poskytne tyto informace písemně.

 

Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů:Sčítají se jakékoli dva týdny jdoucí po sobě. To znamená, že podle tohoto odstavce by v týdnu č. 3 mohla být opět doba řízení 56h.

 

Uplatnění v praxi – odstavec 5:

Řidič nejprve převezme a řídí vozidlo, které je mimo působnost nařízení (ES) 561/2006 – například lehký užitkový automobil do 3500 kg který není vybavený tachografem. Poté přesedne do nákladního automobilu nad 3500 kg, který je povinně vybavený tachografem. Tento řidič je povinen zaznamenat řízení prvního vozidla jako „jinou práci“ a doba řízení druhého vozidla se již eviduje pomocí tachografu.

 

Záznam musí obsahovat i práci vykonanou před převzetím kontroly nad vozidlem a po jejím ukončení. Jako „jiná práce“ musí být zaznamenána:

  • doba, která odpovídá definici pracovní doby v čl. 3 písm. a) směrnice 2002/15/ES,
  • doba strávená řízením vozidla pro obchodní účely, které nespadá do působnosti nařízení (ES) č. 561/2006.

Navíc je potřeba řádně zaznamenat

  • dobu pracovní pohotovosti definovanou v čl. 15 odst. 3 písm. c) nařízení (EHS) č. 3821/85 (nově 165/2014)

Záznam by měl být proveden buď ručně na záznamový list / výtisk nebo manuálně zadán na záznamovém zařízení.

Nesouvislý záznam musí řidič zdůvodnit.


 

Podle nařízení (ES) 561/2006, článku 7 platí:

Článek 7

Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku.

Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut, které jsou v období rozloženy tak, aby byly v souladu s odstavcem 1.

 

Uplatnění v praxi:

Příklad 1

Doba pracovní pohotovosti a ani jiná práce se do doby řízení nepočítají.

 

Mezi řidiči často koluje informace, že před první přestávkou 15 min musí být alespoň jedna hodina řízení. Není to pravda. Lze legálně odřídit pouze 1 minutu, udělat 15 minut přestávku a poté řídit 4:29 s následnou 30 minutovou přestávkou.

V souladu s nařízením je první přestávka v délce nejméně 15 minut, druhá nejméně 30 minut. Nikdy né naopak.

 

Příklad 2

Příklad rozdělení doby řízení s první kratší přestávkou 15m a druhou 30m v souladu s článkem 7.

 

Pravidlo čistého štítu:


Pokud je předepsaná přestávka (alespoň 45 nebo 15+30 minut) vyčerpána před uplynutím 4,5 hodin řízení, „udělá se tlustá čára“ a počítání začíná nanovo.

Rozsudek ESD, 15.12.1993 – C-116/92


 

Podle nařízení vlády 589/2006 Sb. Díl 3 – Přestávka v práci §9 platí:

(1)Zaměstnavatel poskytne členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 45 minut, pokud je pracovní doba člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě delší než 9 hodin.

(2)Přestávka v práci na jídlo a oddech podle odstavce 1 může být rozdělena do několika částí v trvání nejméně 15 minut. To platí i v případě přestávky v práci na jídlo a oddech poskytnuté podle § 88 odst. 1 zákoníku práce.

 

Uplatnění v praxi:

V tomto případě má řidič 4 hodiny a 29 minut dobu řízení. Poté prováděl 1h30m jinou činnost (např. nakládku vozidla). Tento příklad neodporuje nařízení (ES) 561/2006 a ani nařízení vlády 589/2006 Sb., protože po celkových odpracovaných šesti hodinách práce je poskytnuta přestávka na jídlo a oddech v souladu §9 odst. (1).

 

Pokud by doba řízení byla 4 hodiny a 30 minut, mohl by řidič provádět vykládku vozidla až po 45 minutové bezpečnostní přestávce. Jakákoli jiná práce konaná bezprostředně po 4h30m době řízení by nebyla v souladu s článkem 7, nařízení (ES) 561/2006.

Jakékoli porušení nařízení vlády 589/2006 Sb. nemá oprávnění kontrolovat příslušník policie, celní správy ani obecní policie. Řidiči za porušení tohoto nařízení nehrozí žádné sankce. Kontrolu provádí pouze Státní úřad inspekce práce v sídle dopravce a ten také řeší porušení a sankce přímo s dopravcem.