Týdenní doby odpočinku

Příklad zaznamenání týdenní doby odpočinku na kotouč analogového tachografu.

 

Jsem-li řidičem vozidla spadajícího pod působnost nařízení (ES) 561/2006 a nařízení (EU) 165/2014, jsem povinen doložit souvislý záznam činností za posledních 28 dní a současný den kdy řídím

V tomto případě jsem jako řidič povinen vykázat i čerpání týdenní doby odpočinku který jsem trávil mimo vozidlo. Během týdenní doby odpočinku neprovádím jinou činnost pro zaměstnavatele a tuto dobu vykazuji symbolem lůžka

Na čistý záznamový list vyplním jméno a příjmení a dále – pokud trávím dobu odpočinku ve vozidle, tak i místo a registrační značku. Jinak tyto kolonky proškrtnu. Poté vyplním počáteční a koncové datum, včetně roku. Stav kilometrů rovněž proškrtnu. 

Na zadní straně kotouče proškrtnu souvislou čarou u symbolu lůžka skutečnou délku odpočinku tak, aby záznamy na sebe navazovaly.

Pro záznamový list platí pravidlo, že nesmí být použit na delší dobu, než pro kterou je určený.

 

 

Nařízení (EU) 165/2014 řidiči ukládá:

Článek 34

Používání karet řidiče a záznamových listů.

Řidič používá záznamové listy nebo kartu řidiče každý den, kdy řídí, od okamžiku, kdy převezme vozidlo. Záznamový list nebo karta řidiče nesmějí být vyjmuty před koncem denní pracovní doby, pokud není jejich vyjmutí jinak povoleno. Žádný záznamový list nebo karta řidiče se nesmí používat po dobu delší, než pro niž jsou určeny.

2.   Řidiči vhodným způsobem chrání záznamové listy nebo karty řidiče a nesmí používat ušpiněné nebo poškozené záznamové listy nebo karty řidiče.

3.   Jestliže se řidič vzdálí od vozidla a v důsledku toho nemůže tachograf zabudovaný do vozidla používat, musí být časové úseky uvedené v odst. 5 písm. b) bodech ii), iii) a iv):

  • zaznamenány na záznamovém listu ručně, automatickým záznamem nebo jinými prostředky čitelně a bez znečištění záznamového listu, je-li vozidlo vybaveno analogovým tachografem, nebo
  • zadány na kartu řidiče zařízením k ručnímu zadávání údajů v tachografu, je-li vozidlo vybaveno digitálním tachografem.

Členské státy neuloží řidičům povinnost předkládat formuláře dokládající jejich činnost za dobu, kdy se od vozidla vzdálili.

Pokud jako řidič vykazuji týdenní dobu odpočinku pomocí ručního záznamu na analogovém kotouči nebo pomocí ručního záznamu na digitálním tachografu, nesmím mít na toto období zároveň vystavený formulář – potvrzení o činnostech – jehož časové období by se krylo s časovým obdobím které jsem vykázal pomocí ručních záznamů.