Jízda ve vyjímkách

Podle nařízení (ES) 561/2006, článku 3 platí:

Článek 3

Toto nařízení se nevztahuje na silniční dopravu:

 1. vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km;
 2. vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině;
 3. vozidly, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jím svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou;
 4. vozidly, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci, používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;
 5. specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely;
 6. speciálními havarijními vozidly, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;
 7. vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby, a novými nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu;
 8. vozidly nebo jejich kombinacemi, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají k neobchodní přepravě zboží;
 9. obchodními vozidly, která jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém se používají, považována za historická vozidla a používají se k neobchodní přepravě cestujících nebo zboží.

 

Na tyto vozidla se nařízení (ES) 561/2006 nevztahuje. Může se stát, že vozidlo je užito kombinovaně – část přepravy podléhá tomuto nařízení a část přepravy je ve vyjímce podle článku 3. 

Pro určení, zda je nutno ve vozidle užívat tachograf, je uvedeno několik příkladů.

 

 


Příklad 1:

Řidič nastoupil v 10:00h na směnu. Obsluhoval bagr, prováděl nakládku a popojížděl s vozidlem vybaveným tachografem mimo pozemní komunikaci. Po naložení vozidla vyjel v 11:00h na pozemní komunikaci a přepravoval naložený náklad. Poté ve 13:00h přesedl do vozidla bez tachografu které řídil až do 15:00h.

 

Vysvětlení:

Pro zaměstnance je závazná směrnice EP  2002/15/ES:

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) “pracovní dobou”:

1. v případě mobilních pracovníků: veškerá doba od začátku do konce pracovní činnosti, během níž se mobilní pracovník nachází na svém pracovišti, je k dispozici svému zaměstnavateli a vykonává své funkce nebo činnosti, to znamená:

– doba věnovaná všem činnostem v silniční dopravě. Jde zejména o tyto činnosti:

i) řízení,

ii) nakládka a vykládka,

iii) pomoc cestujícím při nastupování a vystupování z vozidla,

iv) čištění a technická údržba,

v) všechny ostatní práce prováděné s cílem zajistit bezpečnost vozidla, jeho nákladu a cestujících nebo plnit zákonné a správní povinnosti přímo související s probíhající dopravní operací včetně sledování nakládky a vykládky, vyřizování správních náležitostí nezbytných ve styku s orgány policie, celními a přistěhovaleckými orgány atd.,

– doba, během níž nemůže mobilní pracovník volně nakládat se svým časem a vyžaduje se od něj, aby byl přítomen na svém pracovišti kdykoliv připraven započít obvyklou práci v rámci konkrétních úkolů, které souvisejí s jeho pracovní činností, zejména v době čekání na nakládku nebo vykládku, jejíž doba trvání není předem známa, to znamená buď před odjezdem, nebo bezprostředně před skutečným začátkem této doby, nebo na základě obecných podmínek sjednaných mezi sociálními partnery a/nebo podmínek stanovených právními předpisy členských států;

 

A dále platí podle nařízení EU 165/2014:

Článek 34

Používání karet řidiče a záznamových listů

1.   Řidič používá záznamové listy nebo kartu řidiče každý den, kdy řídí, od okamžiku, kdy převezme vozidlo. Záznamový list nebo karta řidiče nesmějí být vyjmuty před koncem denní pracovní doby, pokud není jejich vyjmutí jinak povoleno. Žádný záznamový list nebo karta řidiče se nesmí používat po dobu delší, než pro niž jsou určeny.

2.   Řidiči vhodným způsobem chrání záznamové listy nebo karty řidiče a nesmí používat ušpiněné nebo poškozené záznamové listy nebo karty řidiče.

3.   Jestliže se řidič vzdálí od vozidla a v důsledku toho nemůže tachograf zabudovaný do vozidla používat, musí být časové úseky uvedené v odst. 5 písm. b) bodech ii), iii) a iv):

 1. zaznamenány na záznamovém listu ručně, automatickým záznamem nebo jinými prostředky čitelně a bez znečištění záznamového listu, je-li vozidlo vybaveno analogovým tachografem, nebo
 2. zadány na kartu řidiče zařízením k ručnímu zadávání údajů v tachografu, je-li vozidlo vybaveno digitálním tachografem.

Členské státy neuloží řidičům povinnost předkládat formuláře dokládající jejich činnost za dobu, kdy se od vozidla vzdálili.

5.   Řidič:

 1. zajistí, aby doba zaznamenaná na záznamovém listu souhlasila s úředním časem v zemi registrace vozidla;
 2. zachází s přepínacím mechanismem tak, aby byly časové úseky zaznamenány odděleně, zřetelně a takto:

i) pod značkou : doba řízení;

ii) pod značkou : „jiná práce“, kterou se rozumí jakákoli činnost, kromě řízení ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice 2002/15/ES, a také jakákoli práce pro stejného či jiného zaměstnavatele v odvětví dopravy či v jiném odvětví,

iii) pod značkou : „pracovní pohotovost“ ve smyslu čl. 3 písm. b) směrnice 2002/15/ES,

iv) pod značkou : přerušení práce nebo doba odpočinku.

 

V tomto případě řidič zahajuje směnu v 10:00h. Manuálním záznamem zapíše do tabulky na zadní straně analogového kotoučku od půlnoci do 10:00h dobu odpočinku. V případě analogového tachografu – před založením kotoučku vyznačí od 10:00h do 11:00h jinou práci , poté je ruční záznam přerušen a tachograf zapisuje automaticky dobu řízení. V případě digitálního tachografu řidič vloží svou kartu v 11:00h a doplní zpětně jinou práci od 10:00h, kdy zahájil směnu.

Řidič v tomto případě nesmí řidit vozidlo vybavené tachografem bez vloženého záznamového listu nebo karty řidiče i když zahajuje směnu mimo pozemní komunikaci, protože se na něj vztahuje nařízení (EU) 165/2014, článek 34 odst. (1). Na digitálním tachografu však může mimo pozemní komunikaci využít režim (OUT). 

Ve 13:00h řidič provede vytažení a ukončení analogového kotoučku, zapíše místo ukončení a konečný stav km. Po dobu řízení vozidla, které nespadá do působnosti nařízení (ES) 561/2006 zapíše opět na zadní stranu toto řízení jako jinou práci.

V případě digitálního tachografu řidič vytáhne svoji kartu ve 13:00h a dokončení směny – (kdy řídí vozidlo nespadající pod nařízení (ES) 561/2006) doplní při příštím vložení karty pomocí ručního zadávání.

Pokud řídí další dny rovněž vozidlo které nespadá pod nařízení, vystaví mu dopravce formulář „potvrzení o činnostech“ dle rozhodnutí komise 2009/959/EU, kde bude zaškrtnuta odrážka pod číslem 17.

Policie nemá oprávnění vyžadovat ruční ani automatické záznamy (analogová kolečka ani digitální kartu), pokud řidič řídí vozidlo které nespadá do působnosti nařízení (ES) 561/2006. V tomto případě není řidič povinen tyto záznamy vozit s sebou.

 

 


Příklad 2:

Vozidlo hromadné přepravy osob provádí přepravu po schválené lince do vzálenosti 50km. Je tedy ve vyjímce podle článku 3. písmena a) nařízení (ES) 561/2006. V čase mezi dvěmi spoji 10:00 až 12:00 provádí zájezdovou přepravu a poté se vrací zpět na schválenou linku a pokračuje ve vyjímce.

 

Vysvětlení:

V tomto případě řidič při zahájení směny v 6:00 použije tachograf s vloženou kartou v režimu (OUT). V 10:00 ukončí režim (OUT) a zájezd plně podléhá nařízení (ES) 561/2006. Po ukončení zájezdu a návratu na linkovou přepravu je opět směna zaznamenaná v režimu (OUT). Týdenní doby odpočinků se rovněž řídí dle nařízení (ES) 561/2006.

Protože je linková doprava s délkou schválené linky do 50km ve vyjímce podle článku 3. písmena a) nařízení (ES) 561/2006, není v tomto případě nutné zabudovaný tachograf používat a lze jej ignorovat. Způsob evidence pracovní doby řidiče určuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 478/2000 Sb. v §1a odst. (5)

Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav, na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) ani mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2), a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1 a článku 14 přímo použitelného předpisu Evropské unie3)

……

(5) Ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, může dopravce vést zjednodušený záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, ve kterém řidič uvede odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, zpracovaného ve vnitrostátní veřejné linkové dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád. V případě vedení zjednodušeného záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku je ve vozidle k dispozici i příslušný vzorový záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, na který se ve zjednodušeném záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku řidič odkazuje.

Pracovní doba osádky autobusu v linkové dopravě se řídí nařízením vlády 589/2006 Sb., §19a, který odkazuje na §§16 až 19.

Během linkové dopravy která podléhá vyjímce nemá policie ani celní správa pravomoc kontrolovat tachograf, jelikož řidič nemá povinnost jej užít, nemusí s sebou vozit ani záznamy za posledních 28 dní zpět plus současný den. Pracovní dobu řidičů linkové dopravy má pravomoc kontrolovat pouze Státní úřad inspekce práce (SUIP) v sídle dopravce.